"انسان متمدن"

ساخت انسان متمدن فقط به علم نیست

کتمان و نادیده گرفتن حس کنجکاوی و تعجّب برآمده از یک اتّفاق و ارائه ندادن شواهد و مدرک علمی و ادله‌ی فلسفی و منطقی برای رد و یا سنجش آن موضوع و صرفا با پاک‌کردن صورت مسأله مانع یک گفت‌وگو و تحقیق شدن، دلیلی برای هرج و مرج قوانین و بهم ریختگی امور سرنوشت... 

آخرین اخبار