"امیکرون،کرونا،گیلان"

برای مقابله با امیکرون دز سوم را جدی بگیرید/ بستری روزانه کرونا در گیلان ۲ رقمی شد

سخنگوی علوم پزشکی گیلان برای مقابله با امیکرون دز سوم را جدی بگیرید/ بستری روزانه کرونا در گیلان ۲ رقمی ش سخنگوی علوم پزشکی گیلان، با تاکید بر لزوم جدی گرفتن تزریق دز یادآور در مقابله با سویه امیکرون، بیان کرد: در حال حاضر ۹۶ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال استان... 

آخرین اخبار