"امیکرون،پیک ششم،"

طوفان ابتلا به اُمیکرون / ۴ شرط گذر از پیک ششم با آسیب کمتر

دبیر بورد ایمنی شناسی کشور و عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه اگر دو تا سه هفته بتوانیم مدیریت درستی اعمال کنیم، بیشتر می‌تواند در کنترل اپیدمی به ما کمک کند، گفت: همچنین اگر مردم مراعات کنند تا این مرحله که مرحله طوفانی ابتلا است... 

آخرین اخبار