"الکل،نیشکر،"

 صنعت نیشکر در تولید الکل طبی رکورد زد

تولید الکل طبی «شکرستان ایران» از ظرفیت اسمی ۳۳ میلیون لیتر عبور کرد و رکوردی جدید در تولید این محصول استراتژیک در شرکت خمیرمایه و الکل رازی به ثبت رسید. کاشف خبر / به نقل از پایگاه خبری هنر قلم، این شرکت قطبِ الکل طبی منطقه است و با تولید روزانه ۱۱۰ هزار... 

آخرین اخبار