"اشتغال،کارآفرینی"

مدیر کل اشتغال و حرفه آموزی زندان های کشور؛ حرفه آموزی و اشتغال اصلی ترین اولویت سازمان زندانهاست / شغل و حرفه موجب بازگشت سعادتمندانه زندانی به جامعه است

استفاده از توانمندی های مسئولین استانی ، ادارات ، نهادها، سازمان ها وتشکل های مردم نهادرا برای ایجاد بستر هرچه بهترِ کمک به زندانیان و خانوادهای آنان در زمینه های مختلف مخصوصا اشتغال را مثمر ثمر دانست به گزارش کاشف خبر ، پژمان پروین در دومین جلسه هم... 

آخرین اخبار