"ارتقا امنیت"

کاهش جمعیت کیفری ، هدفمند سازی برنامه های اصلاحی و تربیتی در راستای ارتقاء امنیت زندان ها

به گزارش کاشف خبر ، در راستای هدفمند نمودن برنامه های مدون سازمانی در کنترل و کاهش جمعیت کیفری محمدی اصل مدیر کل و پور حاجبی رئیس حفاظت زندان های گیلان از زندان های رودسر بازدید بعمل آوردند ، محمدی اصل مدیر کل زندانهای گیلان، هدف از این بازدید را دیدار... 

آخرین اخبار