"آسیب اجتماعی،اشتغال،زندانیان"

شکل گیری اشتغال حداکثری زندانیان نقش سازنده ای در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد

شکل گیری اشتغال حداکثری در زندانها با حقوق پایه ۳ میلیون تومانی نقش سازنده ای در کاهش آسیب اجتماعی دارد محمدی اصل مدیر کل زندان های گیلان در نشست با روسای زندان های گیلان ،بکارگیری زندانیان با پرداخت حقوق ماهیانه ای که بتواند پس اندازی برای خانواده... 

آخرین اخبار