"یادداشت"

نزول اهمیت احترام و قدرشناسی در جامعه

  کاهش حس احترام و قدرشناسی ، فحاشی و توهین ، نزول و سقوط اخلاقیات ، خشونت های کلامی و فیزیکی از جمله مواردی است که در جامعه ی امروز ایران به شدت رواج یافته و این موارد مختص قشر خاصی نیست و حتی سطح تحصیلات در این میان تاثیری ندارد. به گزارش کاشف خبربه... 

آموزش و پرورش و ضرورت توجه به تحولگرایی

نظام آموزشی کارآ و اثربخش ، نظامی است که با اهداف نهایی و نیازهای واقعی جامعه تناسب داشته و توانایی آماده سازی نسل جوان را برای نیل به اهداف دارا باشد. اگر مسؤولین برنامه ریزی در همه ی سازمان ها و مؤسسات کشور، وظیفه ی خود را به نحو احسن انجام دهند و بهترین... 

نقش پول های کثیف در انتخابات

واژه پول های کثیف بیشتر از سوی مقامات سیاسی کشور مورد استفاده قرار می گیرد . شاید اگر بخواهیم یک تعریف کلی از این واژه ارائه نمائیم باید بگوئیم هر نوع پول با منبع نامعلوم و یا نادرست از لحاظ شرعی و قانونی را پول کثیف می گویند،گر چه برخی از افراد از واژه... 

آخرین اخبار